L5.no

Vilkår og betingelser

Vilkår som forutsettes akseptert for å få leveranse av tjenesten(e)

Kontaktinformasjon:

L5.no AS
Foretaksnummer: 997 908 791
Forretningsadresse:
Villvinveien 18C
3406 Tranby

 

Særlige avtalevilkår for L5.no

Når du registrerer deg som bruker inngås bindende avtale mellom deg og L5.no slik det er beskrevet i nedenfor. Vi ber deg derfor om å studere disse vilkårene nøye. Avtalen gir rett til medlemskap i L5.no med tilgang til alle L5.nos produkter og tjenester.

Forholdet til alminnelige vilkår

Vilkårene her suppleres av L5.nos alminnelige avtale- og brukervilkår. Ved eventuell motstrid går de særlige vilkår her foran de alminnelige.

 

Medlemskap 

1   Alle medlemskap er kontinuerlig inntil det blir avsluttet av medlemmet. Medlemskapet avsluttes enkelt ved å logge inn, gå på abonnement og trykk avslutt. Medlemskapet avsluttes kun på denne måten, skriftlig beskjed via mail o.l. Regnes ikke som avslutning av medlemskap. Du kan avslutte medlemskapet når du vil før neste periode starter (månedlig/årlig), og du vil beholde din tilgang til neste periode starter. Om du ikke har avsluttet medlemskapet før neste periode starter så har du gitt oss autorisasjon til å trekke din betaling for neste periode.

Perioden din starter ved den dato og det klokkeslett du først ble medlem, ikke etter den første gratis perioden. 

 

2 Vi har en rekke tilbud og promoteringer eller medlemskap tilbudt av 3. part samarbeidspartner som et tillegg til deres egne produkter eller service. Alle Medlemskap vil gå kontinuerlig inntil avsluttet av medlemmet selv. Vær oppmerksom på at de aller fleste tilbud kun gjelder det første året av et medlemskap og er ikke kontinuerlig hver nye periode. 

 

3 Vi kan forandre vår pris om dette gjelder ditt medlemskap så vil vi gi beskjed 30 dager i forveien både på den mailen du har gitt oss, og også på plattformen under fanen medlemskap. 

 

 4. Ditt medlemskap alltid ditt personlig enten det er via månedlig/årlig plan eller om det er via team medlemskap. Det er ikke lov å dele medlemskap med kollegaer venner eller familie. Ved misbruk av dette vil medlemskapet/team medlemskapet bli øyeblikkelig terminert uten refundering av betaling. Team medlemskap vil ha retten til å vise innholdet i plenum. Men da klun sammen med andre team medlemmer. 

 

5. Ingen deler av plattformens innhold eller tekniske elementer kan kopieres og gjengis på noen som helst måte. Dette vil regnes som brudd på åndsverkloven og vil forfølges.

 

6. Plattformen er ansvarlig for innhold og tekniske faktorer for levering av produktet til sluttbruker. Sluttbruker er selv ansvarlig for alle faktorer som skal fungere for å ta i bruk produktet på sin side, lokasjon, nettleser, internet tilkobling etc. 

Vi er avhengige av 3 part leverandører for flere deler av vår leveríng, noe nede tid vil til tider måtte påregnes. Men det må opprettes innen rimelig tid.

 

7. På nettsiden under “Hjelp”  vil du kunne få kundeservice for alle de problemene du vil kunne ha. 

 

Informasjon om registrering og bruk av personopplysninger i tjenesten

Når du første gang inngår avtale om tjenesten registreres følgende kontaktopplysninger:

Navn, Mobilnummer og E-postadresse, og registrering av om disse er verifisert som korrekt av kunde, (dette er alminnelige kontaktopplysninger for at vi skal kunne identifisere deg som kunde og gjennomføre leveranse/betaling/alminnelig avtaleoppfølging og kontakte deg – Personopplysningslovens § 8 a).

Registrering av bruk

L5.no registrerer løpende kjøpshistorikk, dato for siste aktivitet eventuelt for kundes egen avslutning (for å behandle /slette inaktive kunder) – Personopplysningslovens § 8 1. ledd.

Når du benytter tjenesten registrerer vi hvilke filmer du ser på og når. Denne informasjonen bruker vi for eventuelt å kunne håndtere dine henvendelser om betaling, leveranser, teknisk kvalitet og andre uoverensstemmelser du skulle ønske å ta opp med oss knyttet til tjenesten – Personopplysningslovens § 8 a).

Når du benytter tjenesten registrerer L5.no hvilken IP-adresse som benyttes. Formålet med registreringen er å kunne håndtere eventuelle henvendelser fra deg om teknisk kvalitet på tjenesten og avdekke hvor problemer kan ha oppstått (hos L5.no, hos Internett-tjenesteleverandør (ISP) eller lokalt på brukerstedet). IPadresser benyttes også til avdekking av avtalestridig/lovstridig bruk. Gjennom avtalen her aksepterer du at slik registrering skjer og at bruk av informasjon skjer som beskrevet – Personopplysningslovens § 8 1. ledd jfr. også § 9 1. ledd e).

Sletting av opplysninger om bruken din

Opplysninger om bruk som nevnt ovenfor vil bli slettet eller anonymisert 3 måneder etter registrering. Etter dette tidspunkt vil L5.no og du selv, ikke kunne ta opp og behandle konkrete hendelser dersom de ikke er registrert på annen måte utenfor L5.no. Ved begrunnet mistanke om avtalestridig/ulovlige handlinger vil konkret avgrenset informasjon om dette bli lagret inntil forholdet er avklart og/eller tvist/rettsforfølgning er avsluttet. Personopplysningslovens § 9 e).

Betalingssystem

For at du skal få tilgang til L5.no’s tjenester må du tegne og betale et abonnement. All betaling via faste månedlige trekk fra abonnentens konto.

 

Ansvarsbegrensninger

Innenfor det som er tillatt etter gjeldende rett, fraskriver L5.no seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av medlemmers eller brukeres handlinger eller unnlatelser. Utover dette har ikke disse brukervilkår til formål å begrense eller fraskrive ansvar for L5.no, i den grad gjeldende lovgivning forbyr slik fraskrivning eller begrensning. Krav om erstatning kan ikke gjøres gjeldende med mindre varsel er gitt innen en (1) uke fra den dag du har fått eller burde fått kjennskap til den omstendighet kravet er grunnet i. Dersom L5.no ikke mottar informasjon om et forhold i løpet av 3 måneder etter hendelsen, fristiller du under enhver omstendighet L5.no fra ethvert krav som du kunne ha hatt mot L5.no. L5.no har innenfor disse rammer, kun ansvaret for skade som L5.no har forårsaket gjennom grov uaktsomhet og L5.nos ansvar er begrenset til erstatning for brukernes direkte utgifter. Ikke under noen omstendigheter påtar vi oss ansvar for brukers tilfeldige tap, indirekte tap, tap ved følgeskade eller tap påført etter bruk av L5.nos tjenester. L5.no har, uavhengig av hva som er sagt ovenfor, ikke noe ansvar for kostnader, skader eller annet som kan oppstå som følge av dataproblemer og/eller materiell/informasjon utvekslet på L5.nos tjenester. Du aksepterer ved inngåelse av avtalen fullt og helt eget ansvar for dette.

Lovvalg m.v.

Disse brukervilkår skal reguleres og tolkes i samsvar med gjeldende norsk rett. Tvister som springer ut av brukeravtaler for L5.nos tjenester skal være underlagt norske domstolers jurisdiksjon. (Dersom en bestemmelse i disse brukervilkår blir funnet ugyldig eller ikke er mulig å håndheve, kan den aktuelle bestemmelsen fjernes uten virkning for de resterende bestemmelsers gyldighet.)

Oppfyllelseshindringer / force majeure.

Hvis en av partene forhindres i å oppfylle avtalen, eller oppfyllelsen blir vesentlig mer tyngende enn forutsatt på avtaletidspunktet grunnet i omstendigheter som partene ikke kunne råde over eller forutse på avtaletidspunktet, så som men, ikke begrenset til brann, arbeidskonflikt, krig, mobilisering eller militær innkallelse av større omfang, rekvisisjon, beslag, myndighetsbestemmelser eller feil fra underleverandører på grunn av omstendigheter som følge av forhold som beskrevet ovenfor, kan partene forskyve oppfyllelsestidspunktet til rimelig tid etter at omstendighetene opphører. Varsel om slike omstendigheter skal partene gi uten ugrunnet opphold. Hvis avtalens oppfyllelse hindres i lengre tidsrom enn tre (3) måneder på grunn av omstendigheter beskrevet ovenfor, har partene rett til etter skriftlig melding til den annen, å fratre avtalen. Den part som ønsker å fratre avtalen pga. overnevnte omstendigheter skal straks underrette den andre part om dette. Tilsvarende gjelder når omstendighetene opphører.

Overlatelse til andre

Du har ikke rett til, uten L5.nos skriftlige samtykke, helt eller delvis å overlate dine rettigheter og forpliktelser som følge av denne avtalen til en annen. L5.no har rett til å overlate samtlige eller enkelte rettigheter og forpliktelser etter avtalen til tredjemann som bistår ved oppfyllelsen eller som overtar driften av tjenesten eller tilsvarende virksomhet som tjenesten eventuelt blir overført til.

Angrerett

Angrerett kan gjøres gjeldende i henhold til gjeldende lovgivning.

Hvor tjenesten iverksettes og er tilgjengelig for deg i perioden hvor angrerett kan gjøres gjeldende, avtales at du ved bruk av angreretten skal betale for den delen av tjenesten som er levert. Dette avregnes hvis annet ikke følger av bestemmelse for den enkelte tjeneste, i henhold til det betalte og det antall dager tjenesten faktisk har vært tilgjengelig frem til angrerett er gjort gjeldende. Det gjenstående forholdsmessig avkortede beløp refunderes til deg.

Du kan hvor kontraktssummen som forbrukeren skal betale, inkludert frakt- og tilleggskostnader, er under 300 kroner, og det er gjort salg utenfor fast utsalgssted ikke gjøre gjeldende angrerett, det vises til angrerettslovens § 2 bokstav b.

Ønsker du å motta nyheter og gode tilbud fra oss?